Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Air Claim Support

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, afspraken, opdrachten hoe ook genaamd en voorts op alle externe uitingen zoals websites, e-mails, reclameboodschappen e.d. waarbij de Stichting Claim Support en/of Air Claim Support B.V. partij is. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.airclaimsupport.nl en opgenomen in e-mails verzonden vanaf het e-mail account van de Stichting Claim Support en de e-mailaccounts van Air Claim Support B.V.

Reglementen Air Claim Support

1. Algemeen


 1. In deze voorwaarden hebben gehanteerde woorden en afkortingen de volgende betekenis:
  • ACS betekent Air Claim Support
  • gebruiker is Air Claim Support B.V. en / of de Stichting Claim Support
  • opdrachtgever is de persoon of zijn de personen die opdracht geven vorderingen op derden, in het bijzonder luchtvaartmaatschappijen en luchthavens, te incasseren. Buitenstaanders kunnen aan deze opdrachten geen rechten ontlenen.
  • No cure no pay betekent dat aan de opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht
  • debiteur is de partij op wie de vordering van de opdrachtgever wordt verhaald
 2. Indien de opdrachtgever optreedt namens meerdere personen met een gelijkaardige vordering dient deze in te staan voor zijn bevoegdheid deze personen te vertegenwoordigen en namens deze personen deze algemene voorwaarden te aanvaarden.
 3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zal geen gebruik worden gemaakt van verkregen persoonsgegevens.
 4. Een opdracht aan ACS komt tot stand doordat de opdrachtgever aan ACS de bijzonderheden van een of meerdere vorderingen namens zichzelf en/of anderen aan ACS beschikbaar stelt. Vervolgens bepaalt ACS zelf of zij deze opdracht aanvaardt. Als de opdracht niet of onder nader te stellen voorwaarden wordt aanvaard wordt de opdrachtgever daarover terstond geïnformeerd.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of in rechte worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De nietige of vernietigde bepalingen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2. Uitvoering van de opdracht


 1. ACS bepaalt zelf de wijze waarop de opdrachten worden uitgevoerd, inclusief het recht derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken. Ten aanzien van derden die bij de uitvoering van de opdracht worden ingezet geldt dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op de werkzaamheden van deze derden.
 2. ACS neemt met de opdracht slechts een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie of staat zij in voor een bepaald resultaat.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen voert ACS opdrachten uit op basis van no cure no pay, zij het dat aan ACS toekomt de door de debiteur verschuldigde bedragen ter dekking van redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
 4. De vergoeding ter dekking van redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid bedraagt 30% wanneer ACS optreedt voor één passagier, 20% voor de tweede passagier en 10% voor iedere volgende passagier. Deze kostenvergoeding wordt berekend over de aan de opdrachtgever(s) verschuldigde bedragen en verhaald op de debiteur.
 5. Indien voor de uitvoering van de opdracht kosten moeten worden gemaakt, komen deze voor rekening van ACS en worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur.
 6. Indien over de vordering op de debiteur een procedure moet worden gevoerd komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van ACS maar komt een proceskostenveroordeling c.a. ten laste van de debiteur toe aan ACS. Bij afwijzing van de vordering komt een proceskostenveroordeling ten laste van ACS.

3. Verplichtingen van de opdrachtgever


 1. Bij het verstrekken van de opdracht is de opdrachtgever, ongeacht het aantal passagiers dat deze vertegenwoordigt, eenmalig een bedrag van € 10,00 verschuldigd. ACS is gerechtigd dit bedrag op enig moment aan te passen.
 2. Een opdracht wordt eerst door ACS aanvaard nadat de opdrachtgever aan alle voorwaarden heeft voldaan en alle vereiste informatie heeft verstrekt.
 3. De opdrachtgever is gehouden gevraagd en ongevraagd aan ACS alle benodigde informatie en documentatie te verstrekken die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem/haar verstrekte informatie en documentatie.
 5. Indien ACS als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en/of documentatie door de opdrachtgever, geen aanspraak kan maken op enige vergoeding ten laste van de debiteur, komen de door ACS gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien de opdrachtgever een eenmaal aan ACS verstrekte opdracht intrekt of blijkt dat de opdrachtgever de vordering bij een ander heeft ondergebracht, is deze aan ACS verschuldigd het bedrag waarop ACS bij een geslaagde opdracht aanspraak had kunnen maken.
 7. Indien ACS besluit tot het voeren van een procedure is de opdrachtgever gehouden desgevraagd daaraan kosteloos medewerking te verlenen. Deze medewerking kan bestaan uit het verstrekken van informatie en/of bijstand ter gelegenheid van een zitting bij de rechtbank.

4. Verplichtingen van ACS


 1. ACS is gehouden opdrachten steeds met de nodige nauwgezetheid en zorgvuldigheid en volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. ACS is gehouden de opdrachtgever over de voortgang van de opdracht te informeren dan wel de opdrachtgever de gelegenheid te bieden zelf de voortgang van de uitvoering van de opdracht on line te volgen.
 3. Indien ACS van oordeel is dat uitvoering van de opdracht onmogelijk of slechts onder bezwarende voorwaarden of omstandigheden mogelijk is, is ACS gerechtigd de opdracht, zonder kosten voor de opdrachtgever, te staken.
 4. Indien de debiteur aan ACS volledig heeft betaald, is ACS gehouden hetgeen aan de opdrachtgever toekomt, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door te betalen aan de opdrachtgever(s).
 5. De aansprakelijkheid van ACS is per opdracht beperkt tot het bedrag van de vergoeding waarop de opdrachtgever jegens de debiteur aanspraak zou kunnen maken. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 1. Op overeenkomsten tussen ACS en haar opdrachtgevers is steeds Nederlands Recht van toepassing en is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting gerechtigd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.